Monitoring pojazdów komunalnych
plen
Jesteś tu:

Monitoring odpadów, pojazdów komunalnych, śmieciarek

Monitoring samochodów, odbierających nieczystości, kontrola stanu ich pracy, zautomatyzowanie planowania prac i weryfikacja ich wykonania, to już nie tylko inwestycja, ale od 1 stycznia 2012 roku również ustawowy obowiązek.

Zgodnie z ustawą Dz.U. z 2011 nr 152 poz. 897. Podmioty, odbierające odpady komunalne zobowiązane są m.in. do sporządzania kwartalnych raportów, zawierających informacje o:

 • masie poszczególnych rodzajów śmieci
 • masie resztek biodegradowalnych
 • masie resztek, nieprzekazanych do składowania na składowiskach
 • liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane resztki
 • właścicielach nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem
 • ilości i rodzaju nieczystości ciekłych, odebranych z obszaru danej gminy
 • sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe
 • liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe

Proponowanym przez nas rozwiązaniem jest monitoring pojazdów komunalnych, w tym śmieciarek oraz monitoring odpadów.

Wdrożenie specjalnego systemu GPS pozwoli przedsiębiorcom nie tyko wypełnić ustawowe obowiązki, ale także umożliwi:

 • planowanie kursów pojazdów
 • bieżący monitoring śmieciarek i wykonanych przez nie kursów
 • określanie czasu pracy taboru i kierowców
 • optymalizację tras, a przez to obniżenie kosztów realizowanych prac
 • szybkie reakcje w sytuacjach awaryjnych
 • wdrożenie programów Eco-drivingu
 • zautomatyzowanie czynności obsługowych w eksploatowanej flocie pojazdów

Realizacja wszystkich powyższych opcji jest możliwa po wdrożeniu systemu SATIS.